วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

บุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน


 

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

   1. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร  

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

  2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร