วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน เกี่ยวกับฉัน

 

38 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี 2565


 

39 ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ


 

40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 


41 การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

35 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

 

36 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต


 

37 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน 

33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 

34 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566


 

30 การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม


 

32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 


31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่


 

27 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ


 

29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ


 


23 นโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล


 

24 การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 

25 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล


 

26 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 

20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ


 

21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน 

22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565