วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน

 
41 การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 

38 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี 2565


 

39 ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ


 

40 การขับเคลื่อนจริยธรรม 


35 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ


 

36 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 

37 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

  

34 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

 

33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 

32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


 


31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ 


 

30 การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม


29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ 


27 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

 

28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สร้างขึ้นด้วย Padlet

26 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 

24 การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

 

25 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

    1. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร  
     2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
     3. การพัฒนาบุคลากร
     4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
     5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 

23 นโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล


 

22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 

21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน 

20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ