วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

25 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

    1. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร  
     2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
     3. การพัฒนาบุคลากร
     4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
     5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น