วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data integrity and Transparency Assessment : OIT ) ประจำปีงบประมาณ 2565

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น